CHARITA ZÁBŘEH je nestátní nezisková organizace (NNO), která vychází z církevního prostředí. Konkrétně jde o samostatnou právnickou osobu, účelové zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, tedy samostatnou odpovědností, s níž vstupuje do právních vztahů. Byla ustanovena podle kánonu 114-117 Kodexu kanonického práva (CIC) a před státem byla zřízena podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech. Právním typem jde o evidovanou právnickou osobu, v příslušném rejstříku Ministerstva kultury ČR je podle ustanovení §16 zákona č. 3/2002 Sb. s platností od 30.10.1996 evidována pod číslem jednacím 8/1-02-727/1996.

CHARITA ZÁBŘEH se ve svém fungování snaží plnit poslání praktické, konkrétní a organizované pomoci potřebným v duchu evangelia, tradice a sociální nauky církve. U Krajského úřadu Olomouckého kraje je Charita Zábřeh zaregistrována jako nestátní zdravotnické zařízení a také registrovaný poskytovatel sociálních služeb s 8 sociálními službami v síti. Od Ministerstva vnitra ČR obdržela oprávnění na provozování Dobrovolnického centra s akreditovaným dobrovolnickým programem.

Společnost REPARTO Zábřeh s.r.o. vznikla začátkem roku 2012 - konkrétně 9. ledna 2012, kdy byla zaevidována u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 45703.

Přestože tedy jde de jure o zcela novou společnost, nový podnikatelský právní subjekt, má fakticky za sebou již dlouholetou zkušenost, velký objem zakázek a odvedené práce, řadu spokojených zákazníků i obchodních partnerů. Jde totiž o převedený dřívější úsek chráněných dílen a pracovišť CHARITY ZÁBŘEH. Pod Charitou Zábřeh vznikly dílny zaměstnávající osoby se zdravotním postižením již v roce 1999 a svoji činnost postupně rozvíjely až do roku 2012. Charita tak byla svého času jedním z nejvýznamějších zaměstnavatelů osob zdravotně znevýhodněných v regionu.

Po začátcích průmyslových a papírenských kompletací na pracovišti v Paloníně, v roce 2002 Charita zřizovala šicí dílnu na Masarykově náměstí v Zábřehu, která se zaměřovala na výrobu pracovního oblečení pro zdravotnictví, sociální služby, technické a potravinářské obory, šití církevních oděvů, konfekce, maloobjemových zakázek (např pro mažoretky a hudební soubory) a drobné opravy oděvů. Švadleny v ní pracovali až do dubna 2012, kdy ji bylo nutné - i přes významnou podporu regionálních firem a popsané široké zaměření - pro malý objem výroby a cenovou nekonkurenceschopnost zrušit.

Svoji činnost Charita průběžně orientovala i na osoby s psychickým onemocněním a lidi trpící civilizačními chorobami. Pro tuto cílovou skupinu zřídila chráněná pracoviště, kde nejsou lidé s postižením separování v uzavřených dílnách, ale naopak dochází k jejich každodennímu kontaktu s veřejností - lidmi, jimž poskytují své služby. Od roku 2003 tak Charita provozuje veřejné toalety pro Město Zábřeh na autobusovém stanovišti Valová, od roku 2006 pak i nově ve výpravní budově rekonstruovaného nádraží Českých drah v železniční stanici Zábřeh na Moravě. Jde o zázemí, která kromě toho, že dávají práci a obživu lidem s handicapem, jsou pro partnery velmi dobrou vizitkou (usuzujeme tak z hodnocení návštěvníků v provozních knihách i ocenění zázemí toalet na ČD při celostátním hodnocení železničních stanic a v nich dostupných služeb v roce 2010) a pro občany, návštěvníky města i cestující velmi důstojným, čistým prostředím, které si považují a kam se rádi vracejí.

V roce 2008 zábřežská Charita rozšířila spektrum činností o potravinářskou výrobu, aby byla schopná zvládat nároky těchto kompletačních prací (hygiena, BIO produkce, skladování, ...) musela rozšířit svá zázemí o pronajaté první patro obchodního domu Jednota - COOP v Lošticích.

S účinností od 1.1.2012 došlo v českém právním prostředí k radikální novelizaci zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. V jejím důsledku hrozil bezprostřední zánik této činnosti - která s ohledem na další aktivity v oblasti poskytování zdravotní péče a sociálních služeb nebyla dominantní - pod Charitou, jako nestátní neziskovou organizací. Objektivně hrozilo, že by nově již nemohla poskytovat spolupracujícím subjektům podstatnou konkurenční výhodu tzv. "náhradní plnění" a nedosáhla by v dostatečné míře ani na dotace ÚP z aktivní politiky zaměstnanosti na kompenzaci snížené pracovní výkonnosti lidí s postižením. Reakcí na tuto skutečnost bylo vyčlenění činnosti chráněných dílen a pracovišť, a jejich převedení do samostatné, nově zřízené právní formy společnosti REPARTO Zábřeh.

Společníkem sociálního podniku, sociální firmy REPARTO Zábřeh s.r.o. je jednak z 90% zakládající Charita Zábřeh a z 10% Arcidiecézní charita Olomouc, nadřazená regionální složka, která zde zastupuje zřizovatele. Funkci jednatele zastává Bc. Jiří Karger, současný ředitel Charity Zábřeh. Název firmy nemá nic společného s pesimistickým výhledem její budoucnosti :-), jde o výraz pro "dílnu", který je přejat z italštiny. Logo firmy - různobarevné složené díly puzzle - zase symbolizuje rozmanitou a různorodou činnost jednotlivých pracovišť, která je vedena vynalézavostí a snahou dát lidem s postižením práci.

Charita Zábřeh pak následně k 1.7.2012 do této nově zřízené "dceřiné" společnosti převedla všechny zaměstnance chráněných dílen a pracovišť a to formou tzv. "převodu práv a povinností vyplývajícících z pracovněprávních vztahů". REPARTO Zábřeh má pronajato/podnajato zázemí dílen a pracovišť, strojové a další potřebné technické vybavení, Charita Zábřeh této společnosti nadále na základě mandátní smlouvy zpracovává ekonomickou agendu, mzdy i personalistiku.

REPARTO Zábřeh jako právně nástupnická společnost v plném rozsahu přebrala podnikatelské a obchodní aktivity chráněných dílen a pracovišť Charity Zábřeh. Pro partnery v obchodu či výrobě se tak de facto mění jen hlavička poskytovatele, lidé ve vedení, kontakty pro komunikaci, zázemí zpracovatele i dříve sjednané podmínky spolupráce zůstávají.

Na svíce ručně zdobené originální technikou nanášení plátových vosků pomocí tepla lidské ruky jsme o roku 2010 držiteli regionální značky Jeseníky originální produkt . Kromě motivů nabízených na tomto e-shopu dokáží naše pracovnice na svících vytvořit libovolný plastický obraz dle přání zákazníka.